Kandydaci – tryb eksternistyczny

Ścieżka procesu dla Kandydatów eksternistycznych w postępowaniach o nadanie stopnia doktora wszczętych od dnia 01.10.2019

Akty prawne odnoszące się w swej treści do procedury postępowania o nadanie stopnia doktora udostępnione są pod adresem:

https://radydyscyplin.cm-uj.krakow.pl/akty-prawne/

Szczegółowe zapisy zawiera zwłaszcza załącznik nr 1  do uchwały Senatu UJ nr 87/IX/2019 z dnia 25.09.2019 z późniejszymi zmianami.

Wymagane załączniki wniosków i oświadczeń są udostępnione na stronie Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ pod adresem:

https://radydyscyplin.cm-uj.krakow.pl/nauki-o-zdrowiu/doktorat-procedury/dokumenty/postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-wszczete-od-01-10-2019-r/tryb-eksternistyczny/

Kandydat ubiegający się o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu postępuje według następującego schematu:

I. Zapoznanie z kryteriami postępowania o nadanie stopnia doktora

Kandydat zapoznaje się z rekomendacjami wynikającymi z Ustawy 2.0 oraz rekomendacjami Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ dotyczącymi postępowania o nadanie stopnia doktora wszczętego od dnia 01.10.2019 r., dostępnymi pod adresem:

https://radydyscyplin.cm-uj.krakow.pl/nauki-o-zdrowiu/doktorat-procedury/kryteria/

II. Wstępna weryfikacja dorobku

Kandydat przedstawia w wersji elektronicznej  Przewodniczącemu Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ (wysyłając na adres: rdnoz@uj.edu.pl ) do weryfikacji wstępnej następujące dokumenty:

 1. Kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich/ lekarskich
 2. Zaawansowany konspekt rozprawy doktorskiej
 3. Publikacje do wszczęcia (publikacje jako kompletne artykuł/ rozdziały, nie listę pozycji)
 4. CV naukowe (osiągnięcia, udział w konferencjach, wykaz innych publikacji itp.)
 5. Zgodę Komisji Bioetycznej
 6. Certyfikat językowy na poziomie B2 lub dyplom magisterski, z którego wynika poziom znajomości języka co najmniej B2
 7. Oświadczenie wskazujące źródło finansowania kosztów postępowania o nadanie stopnia doktora (kto będzie pokrywał koszty postępowania)
 8. Kwestionariusz osobowy
 9. Druk RODO
 10. W przypadku kandydata – lekarza – uzasadnienie wyboru dyscypliny nauki zdrowiu

III. Złożenie wniosku o wyznaczenie promotora wraz z dokumentacją papierową

Po akceptacji przedłożonego materiału do wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora Kandydat składa w Biurze Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ w wersji papierowej i elektronicznej (na elektronicznym nośniku danych)  następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wyznaczenie promotora/ promotorów ew. wniosek o wyznaczenie promotora pomocniczego (wniosek zawiera zgodę Promotora)
 2. Opinię Promotora na temat rozprawy
 3. Kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich/ lekarskich
 4. Zaawansowany konspekt rozprawy doktorskiej
 5. Publikacje do wszczęcia
 6. CV naukowe (osiągnięcia, udział w konferencjach, wykaz innych publikacji itp.)
 7. Zgodę Komisji Bioetycznej
 8. Certyfikat językowy na poziomie B2 lub dyplom magisterski, z którego wynika poziom znajomości języka co najmniej B2
 9. Oświadczenie wskazujące źródło finansowania kosztów postępowania o nadanie stopnia doktora
 10. Kwestionariusz osobowy
 11. Druk RODO
 12. W przypadku kandydata – lekarza – uzasadnienie wyboru dyscypliny nauki zdrowiu

Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ na posiedzeniu podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora.

Rada Dyscypliny  Nauki o zdrowiu UJ ma czas na wyznaczenie promotora do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o wyznaczenie promotora (zwykle odbywa się to na najbliższym posiedzeniu RD).

Powołanie promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora

W celu powołania promotora pomocniczego konieczne jest złożenie szczegółowego uzasadnienia od Promotora, uwzględniającego odpowiedź na pytanie:

Jakie zadania naukowe musi nadzorować promotor pomocniczy ze względów merytorycznych? (np. promotor główny nie zna określonych metod badawczych i wymaga to nadzoru promotora pomocniczego)

Propozycja promotora pomocniczego musi znaleźć się również w konspekcie pracy doktorskiej. Do wniosku o powołanie promotora pomocniczego należy dołączyć kopię dyplomu doktorskiego osoby proponowanej do pełnienia tej funkcji.

IV. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania oraz złożenie rozprawy doktorskiej

Po podjęciu uchwały Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ w sprawie wyznaczenia promotora/ promotorów i przygotowaniu ostatecznej wersji rozprawy Kandydat:

 1. przesyła do Biura Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ metryczkę rozprawy doktorskiej i oświadczenie o prawach autorskich
 2. uzupełnia w systemie Archiwum Prac (AP) podstawowe dane dot. rozprawy doktorskiej i załącza w nim rozprawę w formacie PDF (poprzez AP rozprawa trafia do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – JSA do zaakceptowania przez Promotora)
 3. drukuje rozprawę wcześniej zaakceptowaną przez Promotora, z sygnaturą wygenerowaną przez JSA
 4. składa w dziekanacie w wersji papierowej i elektronicznej:
 • Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora
 • Rozprawę doktorską  w wersji papierowej (w 4 egzemplarzach) oraz w wersji elektronicznej
 • Pozytywną opinię promotora lub promotorów na temat rozprawy doktorskiej (nie dotyczy promotora pomocniczego)
 • Streszczenie rozprawy w języku angielskim nie dłuższe niż 10 stron, a w przypadku rozprawy przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim
 • Oświadczenie Kandydata o wskazaniu dyscypliny, w której ubiega się o stopień doktora
 • Informację o publikacjach Kandydata, spełniających wymagania określone w załączniku nr 1 do uchwały Senatu UJ nr 87/IX/2019 § 3 ust. 1 pkt.3 wraz z oświadczeniami, o których mowa w § 3 ust.2 i 3 tejże uchwały (procent współautorstwa)
 • Oświadczenie Kandydata, że przedłożona rozprawa nie była przedmiotem innego postępowania o nadanie stopnia doktora ani nie toczy się postępowanie o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie. Jeżeli Kandydat ubiegał się o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie, należy dołączyć dokument potwierdzający zakończenie tego postępowania.

Przykład rozpraw w formie cyklu publikacji:

Rozprawa-cykl publikacji 1

Rozprawa-cykl publikacji 2

V. Kolejne etapy postępowania

Po złożeniu przez Kandydata rozprawy oraz wniosku o wszczęcie postępowania wraz z załącznikami Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ podejmuje uchwałę o wszczęciu postępowania, uchwałę w sprawie powołania Komisji doktorskiej oraz uchwałę w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej.

Skład komisji doktorskiej:

 1. Przewodniczący
 2. Zastępca przewodniczącego
 3. Recenzent 1
 4. Recenzent 2
 5. Recenzent 3
 6. Członek 1
 7. Członek 2 
 8. Członek 3
 9. Członek 4 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ wyznacza jednego z Członków Komisji doktorskiej do pełnienia funkcji Sekretarza do protokołowania przebiegu obrony doktorskiej.

Po  wszczęciu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora z Kandydatem (lub z jednostką finansującą postępowanie) zawierana jest umowa na pokrycie kosztów postępowania. Do umowy przygotowywana jest kalkulacja kosztów. Aktualny koszt postępowania wynosi ok. 20 tys. zł.

Pierwszą ratę, stanowiącą 50% kosztów całkowitych, Kandydat (lub jednostka finansująca) płaci po wszczęciu postępowania, drugą po zakończeniu postępowania. Umowę na finansowanie kosztów podpisuje Dziekan wydziału. Kandydat (lub jednostka) ponosi koszty postępowania niezależnie od jego wyniku.

Rozprawa doktorska zostaje wysłana do trzech recenzentów.

Po otrzymaniu co najmniej dwóch pozytywnych recenzji rozprawy doktorskiej przed Komisją egzaminacyjną Kandydat składa egzamin doktorski z dyscypliny odpowiadającej tematyce rozprawy.

Po egzaminie doktorskim, w przypadku, gdy wszystkie trzy recenzje są pozytywne, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ wydaje postanowienie o dopuszczeniu do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Po otrzymaniu wszystkich recenzji, gdy jedna z recenzji jest negatywna, Przewodniczący Komisji doktorskiej zwołuje posiedzenie Komisji doktorskiej w celu podjęcia uchwały w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony.

W przypadku otrzymania co najmniej dwóch negatywnych recenzji rozprawy doktorskiej Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ wydaje postanowienie o odmowie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony.

W przypadku dopuszczenia do obrony Przewodniczący komisji doktorskiej wyznacza termin obrony (w porozumieniu z Promotorem oraz Kandydatem).

Informacje o postępowaniu, streszczenie rozprawy oraz recenzje publikowane są na stronach BIP UJ oraz POL-on.