Komunikaty

Wytyczne w zakresie organizacji przebiegu przewodów doktorskich w związku z przedłużeniem terminu ich zamknięcia do 31.12.2024 r.

(dotyczy przewodów doktorskich wszczętych przed 30.04.2019 r.)

 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewody doktorskie prowadzone w pierwszej instancji i niezakończone do 31 grudnia 2024 r. zamyka się. Przez sformułowanie „zakończenie przewodu doktorskiego” należy rozumieć podjęcie przez właściwy organ podmiotu doktoryzującego – określony w art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) – uchwały w sprawie nadania stopnia doktora, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Między przedłożeniem rozprawy doktorskiej przez kandydata a podjęciem powyższej uchwały zostaje wykonana w ramach przewodu doktorskiego sekwencja czynności, m. in. wyznaczenie recenzentów, przygotowanie recenzji, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do obrony, przeprowadzenie egzaminów doktorskich czy też obrona rozprawy doktorskiej.

Rada Dyscypliny zwraca uwagę, że w świetle powyższych przepisów nie jest wystarczające samo złożenie rozprawy doktorskiej czy też przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej do dnia 31 grudnia 2024 r. Do tego dnia musi zostać podjęta uchwała w sprawie nadania stopnia doktora. W innym przypadku, pomimo pozytywnej obrony (np. w grudniu 2024 r.), nadanie stopnia doktora w styczniu 2025 r. nie będzie już możliwe.

W świetle powyższego Rada Dyscypliny mając na względzie konieczność zapewnienia organizacji przebiegu przewodów doktorskich, w trakcie których nie doszło jeszcze do przedstawienia rozprawy doktorskiej, zwraca się o niezwłoczne przedkładanie rozpraw doktorskich, jednak nie później niż do dnia 15 maja 2024 r. do godz. 15:00 r. Po tym terminie nie będzie możliwe przeprowadzenie przez Radę Dyscypliny wszystkich stadiów przewodu doktorskiego do dnia 31 grudnia 2024 r., co w rezultacie uniemożliwi nadanie stopnia doktora.

 

Rozprawę doktorską wraz z załącznikami należy złożyć w:

Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków (pokój 4).