Rekomendowane przez Radę Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ kryteria dotyczące postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego od dnia 01.10.2019 r.

Postępowanie habilitacyjne przeprowadzane jest w oparciu o obowiązujące akty prawne, w szczególności:

  • ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, Poz. 1668) oraz Załącznik nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku,
  • uchwała nr 87/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim,
  • uchwała nr 14/II/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku w sprawie postepowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim
  • załącznik nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 r. zaktualizowany 24 lutego 2021 r. Procedura postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego są ogłoszone przez Radę Doskonałości Naukowej: https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.html).

 

Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ ustala rekomendowane kryteria stawiane kandydatom w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego:

  1. kandydat po otrzymaniu stopnia doktora powinien wykazać się dorobkiem naukowym stanowiącym wkład w rozwój dyscypliny nauki o zdrowiu na poziomie co najmniej 10 punktów Impact Factor (IF),
  2. osiągnięcia naukowe mogą zostać przedstawione w postaci cyklu publikacji lub w formie monografii naukowej:
  • na rekomendowany cykl publikacji składa się co najmniej 5 publikacji, w których wkład kandydata był istotny dla rozwoju dyscypliny nauki o zdrowiu. Rekomendowany Impact Factor takiego cyklu powinien wynosić nie mniej niż 10 IF, w tym w co najmniej 3 pracach kandydat powinien być pierwszym autorem. Publikacje przedstawione w cyklu nie są liczone do dorobku,
  • monografia powinna zostać opublikowana w wydawnictwie znajdującym się na liście wydawnictw naukowych MEiN,