Doktoranci – Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Ścieżka procesu dla Absolwentów Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o zdrowiu UJ w postępowaniach o nadanie stopnia doktora wszczętych od dnia 01.10.2019

Akty prawne odnoszące się w swej treści do procedury postępowania o nadanie stopnia doktora udostępnione są pod adresem:

https://radydyscyplin.cm-uj.krakow.pl/akty-prawne/

Szczegółowe zapisy zawiera zwłaszcza załącznik nr 1  do uchwały Senatu UJ nr 87/IX/2019 z dnia 25.09.2019 z późniejszymi zmianami.

Wymagane załączniki wniosków i oświadczeń są udostępnione na stronie Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ pod adresem:

https://radydyscyplin.cm-uj.krakow.pl/nauki-o-zdrowiu/doktorat-procedury/dokumenty/postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-wszczete-od-01-10-2019-r/tryb-eksternistyczny/

Kandydat ubiegający się o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu postępuje według następującego schematu:

I. Zapoznanie z kryteriami postępowania o nadanie stopnia doktora

Kandydat zapoznaje się z rekomendacjami wynikającymi z Ustawy 2.0 oraz rekomendacjami Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ dotyczącymi postępowania o nadanie stopnia doktora wszczętego od dnia 01.10.2019 r., dostępnymi pod adresem:

https://radydyscyplin.cm-uj.krakow.pl/nauki-o-zdrowiu/doktorat-procedury/kryteria/

II. Złożenie wniosku o wyznaczenie promotora 

Kandydat do końca I semestru nauki  w szkole doktorskiej składa w Biurze Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ :

Wniosek o wyznaczenie promotora/ promotorów ew. wniosek o wyznaczenie promotora pomocniczego  w wersji papierowej.

Wniosek ten zawiera zgodę Promotora.

Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ na posiedzeniu podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora.

Promotor występuje do Komisji Bioetycznej UJ o zgodę na prowadzenie badań do pracy doktorskiej.

W celu powołania promotora pomocniczego konieczne jest złożenie szczegółowego uzasadnienia od Promotora, uwzględniającego odpowiedź na pytanie:

Jakie zadania naukowe musi nadzorować promotor pomocniczy ze względów merytorycznych? (np. promotor główny nie zna określonych metod badawczych i wymaga to nadzoru promotora pomocniczego)

Do wniosku o powołanie promotora pomocniczego należy dołączyć kopię dyplomu doktorskiego osoby proponowanej do pełnienia tej funkcji.

III. Wstępna weryfikacja dorobku przed wszczęciem postępowania i złożeniem rozprawy

Kandydat przedstawia w wersji elektronicznej  Przewodniczącemu Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ (wysyłając na adres: rdnoz@uj.edu.pl ) do weryfikacji wstępnej następujące dokumenty:

 1. Kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich/ lekarskich
 2. Zaawansowaną rozprawę doktorską (w wersji  uzgodnionej z promotorem)
 3. Publikacje do wszczęcia (publikacje jako kompletne artykuł/ rozdziały, nie listę pozycji)
 4. CV naukowe (osiągnięcia, udział w konferencjach, wykaz innych publikacji itp.)
 5. Zgodę Komisji Bioetycznej
 6. Certyfikat językowy na poziomie B2 lub dyplom magisterski, z którego wynika poziom znajomości języka co najmniej B2
 7. Kwestionariusz osobowy
 8. Druk RODO
 9. W przypadku kandydata – lekarza – uzasadnienie wyboru dyscypliny nauki zdrowiu

IV. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania oraz złożenie rozprawy doktorskiej

Po uzyskaniu wstępnej akceptacji dorobku i części składowych rozprawy Kandydat:

 1. przesyła do Biura Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ metryczkę rozprawy doktorskiej i oświadczenie o prawach autorskich
 2. uzupełnia w systemie Archiwum Prac (AP) podstawowe dane dot. rozprawy doktorskiej i załącza rozprawę (poprzez AP rozprawa trafia do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – JSA do zaakceptowania przez Promotora)
 3. drukuje rozprawę po zaakceptowaniu jej przez Promotora, z sygnaturą wygenerowaną przez JSA
 4. składa w dziekanacie w wersji papierowej i elektronicznej:
 • Zaświadczenie o ukończeniu Szkoły Doktorskiej
 • Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora
 • Rozprawę doktorską  w wersji papierowej (w 4 egzemplarzach) oraz w wersji elektronicznej (pendrive)
 • Pozytywną opinię promotora lub promotorów na temat rozprawy doktorskiej (nie dotyczy promotora pomocniczego)
 • Streszczenie rozprawy w języku angielskim nie dłuższe niż 10 stron, a w przypadku rozprawy przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim
 • Oświadczenie Kandydata o wskazaniu dyscypliny, w której ubiega się o stopień doktora
 • Informację o publikacjach Kandydata, spełniających wymagania określone w załączniku nr 1 do uchwały Senatu UJ nr 87/IX/2019 § 3 ust. 1 pkt.3 wraz z oświadczeniami, o których mowa w § 3 ust.2 i 3 tejże uchwały (procent współautorstwa)
 • Oświadczenie Kandydata, że przedłożona rozprawa nie była przedmiotem innego postępowania o nadanie stopnia doktora ani nie toczy się postępowanie o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie. Jeżeli Kandydat ubiegał się o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie, należy dołączyć dokument potwierdzający zakończenie tego postępowania.

V. Kolejne etapy postępowania

Po złożeniu przez Kandydata rozprawy oraz wniosku o wszczęcie postępowania wraz z załącznikami Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ podejmuje uchwałę o wszczęciu postępowania, uchwałę w sprawie powołania Komisji doktorskiej oraz uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. egzaminów doktorskich.

Skład komisji doktorskiej:

 1. Przewodniczący
 2. Zastępca przewodniczącego
 3. Recenzent 1
 4. Recenzent 2
 5. Recenzent 3
 6. Członek 1
 7. Członek 2 
 8. Członek 3
 9. Członek 4 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ wyznacza jednego z Członków Komisji doktorskiej do pełnienia funkcji Sekretarza do protokołowania przebiegu obrony doktorskiej.

Rozprawa doktorska zostaje wysłana do trzech recenzentów.

Po otrzymaniu co najmniej dwóch pozytywnych recenzji rozprawy doktorskiej przed Komisją egzaminacyjną Kandydat składa egzamin doktorski z dyscypliny odpowiadającej tematyce rozprawy.

Po egzaminie doktorskim, w przypadku, gdy wszystkie trzy recenzje są pozytywne, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ wydaje postanowienie o dopuszczeniu do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Po otrzymaniu wszystkich recenzji, gdy jedna z recenzji jest negatywna, Przewodniczący Komisji doktorskiej zwołuje posiedzenie Komisji doktorskiej w celu podjęcia uchwały w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony.

W przypadku otrzymania co najmniej dwóch negatywnych recenzji rozprawy doktorskiej Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ wydaje postanowienie o odmowie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony.

W przypadku dopuszczenia do obrony Przewodniczący komisji doktorskiej wyznacza termin obrony (w porozumieniu z Promotorem oraz Kandydatem).

Informacje o postępowaniu, streszczenie rozprawy oraz recenzje publikowane są na stronach BIP UJ oraz POL-on.