Doktoranci – Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Ścieżka procesu dla Absolwentów Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o zdrowiu UJ w postępowaniach o nadanie stopnia doktora wszczętych od dnia 01.10.2019

Akty prawne odnoszące się w swej treści do procedury postępowania o nadanie stopnia doktora udostępnione są pod adresem:

https://radydyscyplin.cm-uj.krakow.pl/akty-prawne/

Szczegółowe zapisy zawiera zwłaszcza załącznik nr 1  do uchwały Senatu UJ nr 87/IX/2019 z dnia 25.09.2019 z późniejszymi zmianami.

Wymagane załączniki wniosków i oświadczeń są udostępnione na stronie Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ pod adresem:

https://radydyscyplin.cm-uj.krakow.pl/nauki-o-zdrowiu/doktorat-procedury/dokumenty/postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-wszczete-od-01-10-2019-r/tryb-eksternistyczny/

Kandydat ubiegający się o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu postępuje według następującego schematu:

I. Zapoznanie z kryteriami postępowania o nadanie stopnia doktora

Kandydat zapoznaje się z rekomendacjami wynikającymi z Ustawy 2.0 oraz rekomendacjami Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ dotyczącymi postępowania o nadanie stopnia doktora wszczętego od dnia 01.10.2019 r., dostępnymi pod adresem:

https://radydyscyplin.cm-uj.krakow.pl/nauki-o-zdrowiu/doktorat-procedury/kryteria/

II. Złożenie wniosku o wyznaczenie promotora 

Kandydat do końca I semestru nauki  w szkole doktorskiej składa w Biurze Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ :

Wniosek o wyznaczenie promotora/ promotorów ew. wniosek o wyznaczenie promotora pomocniczego  w wersji papierowej.

Wniosek ten zawiera zgodę Promotora.

Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ na posiedzeniu podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora.

Promotor występuje do Komisji Bioetycznej UJ o zgodę na prowadzenie badań do pracy doktorskiej.

W celu powołania promotora pomocniczego konieczne jest złożenie szczegółowego uzasadnienia od Promotora, uwzględniającego odpowiedź na pytanie:

Jakie zadania naukowe musi nadzorować promotor pomocniczy ze względów merytorycznych? (np. promotor główny nie zna określonych metod badawczych i wymaga to nadzoru promotora pomocniczego)

Do wniosku o powołanie promotora pomocniczego należy dołączyć kopię dyplomu doktorskiego osoby proponowanej do pełnienia tej funkcji.

III. Wstępna weryfikacja dorobku przed wszczęciem postępowania i złożeniem rozprawy

Kandydat przedstawia w wersji elektronicznej  Przewodniczącemu Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ (wysyłając na adres: rdnoz@uj.edu.pl ) do weryfikacji wstępnej następujące dokumenty:

 1. Kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich/ lekarskich
 2. Zaawansowaną rozprawę doktorską (w wersji  uzgodnionej z promotorem)
 3. Publikacje do wszczęcia (publikacje jako kompletne artykuł/ rozdziały, nie listę pozycji)
 4. CV naukowe (osiągnięcia, udział w konferencjach, wykaz innych publikacji itp.)
 5. Zgodę Komisji Bioetycznej
 6. Certyfikat językowy na poziomie B2 lub dyplom magisterski, z którego wynika poziom znajomości języka co najmniej B2
 7. Kwestionariusz osobowy
 8. Druk RODO
 9. W przypadku kandydata – lekarza – uzasadnienie wyboru dyscypliny nauki zdrowiu

IV. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania oraz złożenie rozprawy doktorskiej

Po uzyskaniu wstępnej akceptacji dorobku i części składowych rozprawy Kandydat:

 1. przesyła do Biura Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ metryczkę rozprawy doktorskiej i oświadczenie o prawach autorskich
 2. uzupełnia w systemie Archiwum Prac (AP) podstawowe dane dot. rozprawy doktorskiej i załącza rozprawę (poprzez AP rozprawa trafia do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – JSA do zaakceptowania przez Promotora)
 3. drukuje rozprawę po zaakceptowaniu jej przez Promotora, z sygnaturą wygenerowaną przez JSA
 4. składa w dziekanacie w wersji papierowej i elektronicznej:
 • Zaświadczenie o ukończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej
 • Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora
 • Rozprawę doktorską  w wersji papierowej (w 4 egzemplarzach) oraz w wersji elektronicznej (pendrive)
 • Pozytywną opinię promotora lub promotorów na temat rozprawy doktorskiej (nie dotyczy promotora pomocniczego)
 • Streszczenie rozprawy w języku angielskim nie dłuższe niż 10 stron, a w przypadku rozprawy przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim
 • Oświadczenie Kandydata o wskazaniu dyscypliny, w której ubiega się o stopień doktora
 • Informację o publikacjach Kandydata, spełniających wymagania określone w załączniku nr 1 do uchwały Senatu UJ nr 87/IX/2019 § 3 ust. 1 pkt.3 wraz z oświadczeniami, o których mowa w § 3 ust.2 i 3 tejże uchwały (procent współautorstwa)
 • Oświadczenie Kandydata, że przedłożona rozprawa nie była przedmiotem innego postępowania o nadanie stopnia doktora ani nie toczy się postępowanie o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie. Jeżeli Kandydat ubiegał się o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie, należy dołączyć dokument potwierdzający zakończenie tego postępowania.

Przykład rozpraw w formie cyklu publikacji:

Rozprawa-cykl publikacji 1

Rozprawa-cykl publikacji 2

V. Kolejne etapy postępowania

Po złożeniu przez Kandydata rozprawy oraz wniosku o wszczęcie postępowania wraz z załącznikami Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ podejmuje uchwałę o wszczęciu postępowania oraz uchwałę w sprawie powołania Komisji doktorskiej.

Skład komisji doktorskiej:

 1. Przewodniczący
 2. Zastępca przewodniczącego
 3. Recenzent 1
 4. Recenzent 2
 5. Recenzent 3
 6. Członek 1
 7. Członek 2 
 8. Członek 3
 9. Członek 4 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ wyznacza jednego z Członków Komisji doktorskiej do pełnienia funkcji Sekretarza do protokołowania przebiegu obrony doktorskiej.

Rozprawa doktorska zostaje wysłana do trzech recenzentów.

W przypadku, gdy wszystkie trzy recenzje są pozytywne, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ wydaje postanowienie o dopuszczeniu do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Po otrzymaniu wszystkich recenzji, gdy jedna z recenzji jest negatywna, Przewodniczący Komisji doktorskiej zwołuje posiedzenie Komisji doktorskiej w celu podjęcia uchwały w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony.

W przypadku otrzymania co najmniej dwóch negatywnych recenzji rozprawy doktorskiej Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ wydaje postanowienie o odmowie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony.

W przypadku dopuszczenia do obrony Przewodniczący komisji doktorskiej wyznacza termin obrony (w porozumieniu z Promotorem oraz Kandydatem).

Informacje o postępowaniu, streszczenie rozprawy oraz recenzje publikowane są na stronach BIP UJ oraz POL-on.