Kryteria

Ogólne kryteria rozprawy doktorskiej określone są w Rozdziale 2. Par. 5  Załącznika nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku.

Nowo obowiązujące rekomendacje w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora – obowiązują dla prac doktorskich składanych do Biura Rady Dyscypliny Nauki medyczne UJ po 1.12.2020 r.

Rozprawę doktorską może stanowić:

  1. Cykl co najmniej 3 oryginalnych prac powiązanych tematycznie opublikowanych w czasopismach z listy MNiSW. Co najmniej 2 prace oryginalne muszą być opublikowane w czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR).

    Alternatywnie cykl może składać się z 2 prac oryginalnych i jednej pracy o charakterze pracy przeglądowej (ekwiwalentem pracy przeglądowej może być opis przypadku).

    Praca przeglądowa (lub opis przypadku) wchodząca w cykl publikacji musi być opublikowana w czasopiśmie z listy JCR.

    W co najwyżej jednej pracy oryginalnej Kandydat może być 2. autorem, a w pozostałych musi być pierwszym autorem.

  2. Dopuszcza się cykl składający się z 2 prac oryginalnych o ile łączna wartość punktacji wg MNiSW wynosi co najmniej 200 punktów.

Co do zasady publikacje składające się na cykl nie mogą być wykorzystane do celów innego postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego.

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się formę monografii.

Wyróżnienie pracy doktorskiej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyróżnienie pracy doktorskiej wymaga odrębnej uchwały Rady Dyscypliny.

Rekomendacje dotyczące wyróżnienia rozpraw w formie cyklu prac:

  • sumaryczna punktacja maksymalnie 3 artykułów wchodzących w skład rozprawy doktorskiej wg listy MEiN większa niż 200 pkt, lub
  • obecność w cyklu artykułu z kwartyla Q1 lub o wartości 140 lub 200 pkt

Istnieje możliwość wyróżnienia rozprawy przedstawionej w formie monografii, jeśli prezentuje ona wyjątkowo wysoki poziom naukowy.

 

W wypadku prac wieloautorskich, do każdej z prac cyklu należy złożyć oświadczenie zgodnie z par. 3. Pkt 2 i 3.  Załącznika nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku.

Zgodnie z Par. 5 ust. 2 Rozporządzenia MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.