Kryteria

Rekomendowane przez Radę Dyscypliny Nauki medyczne UJ kryteria dotyczące rozprawy doktorskiej – obowiązujące od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Dla przewodów otwartych i nie zakończonych do dn. 1.10.2019 r.

Rozprawę doktorską może stanowić monotematyczny cykl:

  1. co najmniej 3 prac oryginalnych opublikowanych w czasopismach w bazie Scopus/Web of science/ Pubmed. Doktorant musi być pierwszym autorem w dwóch z nich, a w trzeciej drugim lub trzecim autorem. Przynajmniej jedna z trzech prac musi być opublikowana w czasopiśmie znajdującym się na liście czasopism ISI Thomson Reuters, lub
  2. złożony z co najmniej dwóch opublikowanych prac oryginalnych, w których kandydat jest pierwszym autorem. Sumaryczny IF opublikowanych w cyklu prac powinien być większy niż 2,5

W przypadku studentów studiów doktoranckich możliwe jest przedstawienie dysertacji doktorskiej w formie monografii lub cyklu publikacji wg powyższych zasad.

Zgodnie z Par. 5 ust. 2 Rozporządzenia MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

Dla przewodów wszczynanych po 1.10.2019 r.

Ogólne kryteria rozprawy doktorskiej określone są w Rozdziale 2. Par. 5  Załącznika nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku.

Preferowaną formę rozprawy doktorskiej stanowi monotematyczny cykl złożony:

  1. z co najmniej dwóch opublikowanych prac oryginalnych, w których kandydat jest pierwszym autorem. Sumaryczny IF opublikowanych w cyklu prac powinien być większy niż 2,5, lub
  2. co najmniej 3 prac oryginalnych opublikowanych w czasopismach w bazie Scopus/Web of science/ Pubmed. Doktorant musi być pierwszym autorem w dwóch z nich, a w trzeciej drugim lub trzecim autorem. Przynajmniej jedna z trzech prac musi być opublikowana w czasopiśmie znajdującym się na liście czasopism ISI Thomson Reuters,

Dopuszczalną formę, szczególnie dla studentów Studiów Doktoranckich lub Szkoły Doktorskiej, stanowi monografia. Forma monografii dla doktoratów eksternistycznych wymaga zgody Przewodniczącego Rady Dyscypliny.

W wypadku prac wieloautorskich, do każdej z prac cyklu należy złożyć oświadczenie zgodnie z par. 3. Pkt 2 i 3.  Załącznika nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku.

 

Wielkość fontu
Kontrast