Kryteria

Nadawanie stopni naukowych reguluje Procedura postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim – załącznik do uchwały nr 51/V/2023 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dn. 31 maja 2023 r.

Rekomendacje w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora dla kandydatów, o których mowa w  § 3. Punkt 1. Ust. 1 Procedury (posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub dyplom dający prawo ubiegania się o nadanie stopnia).

Rozprawę doktorską może stanowić:

 1. Cykl co najmniej 3 oryginalnych prac powiązanych tematycznie opublikowanych w czasopismach z listy MNiSW. Co najmniej 2 prace oryginalne muszą być opublikowane w czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR).

Alternatywnie cykl może składać się z 2 prac oryginalnych i jednej pracy o charakterze pracy przeglądowej (ekwiwalentem pracy przeglądowej może być opis przypadku).

Praca przeglądowa (lub opis przypadku) wchodząca w cykl publikacji musi być opublikowana w czasopiśmie z listy JCR.

W co najwyżej jednej pracy oryginalnej Kandydat może być 2. autorem, a w pozostałych musi być pierwszym autorem.

 1. Dopuszcza się cykl składający się z 2 prac oryginalnych o ile łączna wartość punktacji wg MNiSW wynosi co najmniej 200 punktów.

Co do zasady publikacje składające się na cykl nie mogą być wykorzystane do celów innego postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego.

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się formę monografii.

Wyróżnienie pracy doktorskiej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyróżnienie pracy doktorskiej wymaga odrębnej uchwały Rady Dyscypliny.

Rekomendacje dotyczące wyróżnienia rozpraw w formie cyklu prac:

 • sumaryczna punktacja maksymalnie 3 artykułów wchodzących w skład rozprawy doktorskiej wg listy MEiN większa niż 200 pkt, lub
 • obecność w cyklu artykułu z kwartyla Q1 lub o wartości 140 lub 200 pkt

Istnieje możliwość wyróżnienia rozprawy przedstawionej w formie monografii, jeśli prezentuje ona wyjątkowo wysoki poziom naukowy.

 

W wypadku prac wieloautorskich, do każdej z prac cyklu należy złożyć oświadczenie zgodnie z  § 3. Punkt 2 i 3 Procedury postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim – załącznik do uchwały nr 51/V/2023 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dn. 31 maja 2023 r.

 

Rekomendacje co do osiągnięcia będącego podstawą do starania się o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora dla kandydatów, o których mowa w § 3. Punkt 5. Procedury (absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich).

Rekomendacje „twarde” 

 • Rozprawę stanowi monotematyczny cykl publikacji zawierający co najmniej 2 publikacje oryginalne pierwszego autorstwa Kandydata w czasopismach z górnej połowy kwartyla Q1 dla dyscypliny.  Nie jest uznawany zapis o equal autorship; wiodący udział Kandydata w publikacjach nie może budzić żadnych wątpliwości. Publikacje (i wyniki będące ich podstawą) nie mogą być użyte w jakimkolwiek innym postępowaniu jako osiągnięcie

Rekomendacje „miękkie”

 • publikacje, o których mowa w rekomendacjach „twardych”:
  • powinny być opublikowane w zagranicznych, renomowanych, długo obecnych na rynku wydawniczym i niebudzących wątpliwości czasopismach (peer-reviewed, uznane tytuły;  Kandydat przedstawia analizę bibliometryczną osiągnięcia przygotowaną przez Bibliotekę Medyczną)
  • Czasopisma powinny charakteryzować się stabilnym i wysokim (biorąc pod uwagę obszar badań) wskaźnikiem oddziaływania (IF)
 • W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest monografia, z której przynajmniej część wyników została opublikowana w czasopiśmie z górnej połowy Q1, o wysokim IF (pierwsze autorstwo kandydata). Nieopublikowane wyniki zawarte w monografii powinny mieć odpowiedni potencjał publikacyjny (patrz wyżej)

 

Kandydat/ Kandydatka przedstawia opinię Dziekana o przebiegu studiów zawierającą średnią ważoną ze wszystkich ukończonych lat studiów (co najmniej 4,0) oraz informację o braku powtarzania roku w toku studiów.

W wypadku prac wieloautorskich, do każdej z prac cyklu należy złożyć oświadczenie zgodnie z  § 3. Punkt 2 i 3 Procedury postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim – załącznik do uchwały nr 51/V/2023 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dn. 31 maja 2023 r.