Kryteria

Ogólne kryteria rozprawy doktorskiej określone są w Rozdziale 2. Par. 5  Załącznika nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku.

Rekomendowane przez Radę Dyscypliny Nauki medyczne UJ kryteria dotyczące rozprawy doktorskiej – obowiązujące od 1.10.2019 r. do 31.10.2020 r.

Preferowaną formę rozprawy doktorskiej stanowi monotematyczny cykl złożony:

  1. z co najmniej dwóch opublikowanych prac oryginalnych, w których kandydat jest pierwszym autorem. Sumaryczny IF opublikowanych w cyklu prac powinien być większy niż 2,5, lub
  2. co najmniej 3 prac oryginalnych opublikowanych w czasopismach w bazie Scopus/Web of science/ Pubmed. Doktorant musi być pierwszym autorem w dwóch z nich, a w trzeciej drugim lub trzecim autorem. Przynajmniej jedna z trzech prac musi być opublikowana w czasopiśmie znajdującym się na liście czasopism ISI Thomson Reuters.

Dopuszczalną formę, szczególnie dla studentów Studiów Doktoranckich lub Szkoły Doktorskiej, stanowi monografia. Forma monografii dla doktoratów eksternistycznych wymaga zgody Przewodniczącego Rady Dyscypliny.

W wypadku prac wieloautorskich, do każdej z prac cyklu należy złożyć oświadczenie zgodnie z par. 3. Pkt 2 i 3.  Załącznika nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku.

Zgodnie z Par. 5 ust. 2 Rozporządzenia MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

Rekomendowane przez Radę Dyscypliny Nauki medyczne UJ kryteria dotyczące rozprawy doktorskiej – obowiązujące od 1.11.2020 r. do 30.09.2021 r.

Rozprawę doktorską może stanowić:

  1. cykl co najmniej 3 oryginalnych prac powiązanych tematycznie, opublikowanych w czasopismach z listy MNiSW. Co najwyżej jedna z prac może mieć charakter pracy przeglądowej (ekwiwalentem pracy przeglądowej może być opis przypadku).
    Co najmniej 2 prace oryginalne muszą być opublikowane w czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR). Praca przeglądowa (lub opis przypadku) wchodząca w cykl publikacji musi być opublikowana w czasopiśmie z listy JCR.
    W co najwyżej jednej pracy oryginalnej Kandydat może być 2. autorem, a w pozostałych musi być pierwszym autorem.
  2. cykl składający się z 2 prac, o ile łączna wartość punktacji wg MNiSW wynosi 200 punktów.

Pracą oryginalną nie jest: praca przeglądowa, opis przypadku, list, krótki komunikat, abstrakt, badanie wieloośrodkowe z udziałem autora wykazanego w appendix jako badacz.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się formę monografii.

Wyróżnienie pracy doktorskiej.

Warunkiem koniecznym do przyjęcia wniosku 2 recenzentów o wyróżnienie rozprawy doktorskiej jest:

  • sumaryczna punktacja 2 artykułów wchodzących w skład rozprawy doktorskiej wg listy MNiSW wynosi nie mniej niż 200;
  • preferowana jest obecność w cyklu pracy o wartości 140 lub 200 pkt.
Wielkość fontu
Kontrast