Dokumenty

Studenci Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Wzór strony tytułowej pracy doktorskiej

Metryczka rozprawy doktorskiej (należy przekazać przed złożeniem rozprawy doktorskiej)

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora – wersja dwujęzyczna (PL-EN)

Oświadczenie w sprawie nieprowadzenia równoległego postępowania na podstawie przedłożonej rozprawy

Oświadczenie w sprawie nieprowadzenia równoległego postępowania na podstawie przedłożonej rozprawy – wersja dwujęzyczna (PL-EN)

Oświadczenie w sprawie użycia narzędzi generowania tekstu z zastosowaniem sztucznej inteligencji

Oświadczenie w sprawie użycia narzędzi generowania tekstu z zastosowaniem sztucznej inteligencji – wersja dwujęzyczna (PL-EN)

Archiwum Prac UJ – instrukcja dla promotorów rozpraw doktorskich

Archiwum Prac UJ – instrukcja dla doktorantów

Oświadczenie określające indywidualny wkład kandydata w powstanie artykułu

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu z języka obcego

Tryb eksternistyczny

Wniosek o wyznaczenie promotora (lub promotorów) albo promotora i promotora pomocniczego przed wszczęciem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Wniosek o wyznaczenie promotora (lub promotorów) albo promotora i promotora pomocniczego przed wszczęciem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora – wersja dwujęzyczna (PL-EN)

Dane wnioskodawcy

Oświadczenie wskazujące źródło finansowania kosztów postępowania o nadanie stopnia doktora

Wzór konspektu pracy doktorskiej

Wzór strony tytułowej pracy doktorskiej

Metryczka rozprawy doktorskiej (należy przekazać przed złożeniem rozprawy doktorskiej)

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora – wersja dwujęzyczna (PL-EN)

Archiwum Prac UJ – instrukcja dla promotorów rozpraw doktorskich

Archiwum Prac UJ – instrukcja dla doktorantów

Oświadczenie w sprawie nieprowadzenia równoległego postępowania na podstawie przedłożonej rozprawy

Oświadczenie w sprawie nieprowadzenia równoległego postępowania na podstawie przedłożonej rozprawy – wersja dwujęzyczna (PL-EN)

Oświadczenie w sprawie użycia narzędzi generowania tekstu z zastosowaniem sztucznej inteligencji

Oświadczenie w sprawie użycia narzędzi generowania tekstu z zastosowaniem sztucznej inteligencji – wersja dwujęzyczna (PL-EN)

Oświadczenie określające indywidualny wkład kandydata w powstanie artykułu

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu z języka obcego

Studenci studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, którzy nie mają otwartego przewodu doktorskiego

Wniosek o wyznaczenie promotora (lub promotorów) albo promotora i promotora pomocniczego przed wszczęciem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Dane wnioskodawcy

Wzór konspektu pracy doktorskiej

Wzór strony tytułowej pracy doktorskiej

Metryczka rozprawy doktorskiej (należy przekazać przed złożeniem rozprawy doktorskiej)

Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnych i komisji doktorskiej

Archiwum Prac UJ – instrukcja dla promotorów rozpraw doktorskich

Archiwum Prac UJ – instrukcja dla doktorantów

Oświadczenie w sprawie nieprowadzenia równoległego postępowania na podstawie przedłożonej rozprawy

Oświadczenie w sprawie nieprowadzenia równoległego postępowania na podstawie przedłożonej rozprawy – wersja dwujęzyczna (PL-EN)

Oświadczenie w sprawie użycia narzędzi generowania tekstu z zastosowaniem sztucznej inteligencji

Oświadczenie w sprawie użycia narzędzi generowania tekstu z zastosowaniem sztucznej inteligencji – wersja dwujęzyczna (PL-EN)

Oświadczenie określające indywidualny wkład kandydata w powstanie artykułu

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu z języka obcego

Powołanie promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora

W celu powołania promotora pomocniczego konieczne jest złożenie szczegółowego uzasadnienia od Promotora. Pismo musi zawierać przynajmniej odpowiedzi na następujące pytania:

  1. jakie obowiązki dydaktyczne lub organizacyjne uniemożliwiają sprawowanie całościowej opieki nad doktorantem promotorowi zasadniczemu? (nadmiar obowiązków naukowych nie jest wystarczającym argumentem);
  2. jakie zadania naukowe musi nadzorować promotor pomocniczy ze względów merytorycznych? (np. promotor główny nie zna określonych metod badawczych i wymaga to nadzoru promotora pomocniczego).

Propozycja promotora pomocniczego musi znależć się również w pozostałych dokumentach tj. we wniosku o powołanie promotora oraz w konspekcie pracy doktorskiej.

Przewody doktorskie wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 roku – wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu pracy doktorskiej

1. Pismo od Promotora do Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki medyczne UJ, przekazujące pracę doktorską do dalszych etapów postępowania i zawierające opinię o pracy. W piśmie powinna znajdować się informacja o łącznej wartości punktacji artykułów, stanowiących rozprawę doktorską, wg listy MNiSW.

2. Praca doktorska zawierająca streszczenie w języku polskim i angielskim – 4 egzemplarze
Zaleca się oprawę pracy bez użycia godła Uczelni.
Wzór strony tytułowej

W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.
Oryginały oświadczeń należy przedłożyć wraz z pozostałymi dokumentami.
Oświadczenie współautora – język polski
Oświadczenie współautora – język angielski

3. Opis elektronicznej wersji pracy – Załącznik nr 1 – 2 egzemplarze
Jeśli praca jest monotematycznym cyklem publikacji, których większość opublikowana została w języku angielskim, przyjmuje się, że językiem pracy jest język angielski, w związku z czym należy wypełnić również tabelę 3.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych jako „dziedzinę wg klasyfikacji KBN” należy wpisać dziedzinę nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

4. Oświadczenie o udzieleniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej Uniwersytetowi Jagiellońskiemu – Załącznik nr 2 – 2 egzemplarze

5. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wydrukiem pracy.

6. Karta SYNABA
Należy wypełnić tylko następujące punkty:
pkt 8 – kierownik pracy – doktorant
• pkt 8a – jeśli praca jest cyklem publikacji należy wymienić współautorów artykułów, zgodnie z instrukcją podaną w nawiasie
• punkty 9, 10, 10a, 10b, 13, 13a, 14, 14a
• pkt 15 – opis bibliograficzny publikacji (jeżeli praca została opublikowana)
• punkty 16 i 16a – oferta wykorzystania wyników pracy badawczej – dotyczy również możliwości wykorzystania pracy badawczej w przyszłości – można te punkty wypełnić, ale nie trzeba
• pkt 22
• oświadczenie kierownika pracy – odręczny podpis doktoranta (żaden inny podpis nie jest potrzebny

7. Załącznik do karty SYNABA

8. Nagrana na dowolnym nośniku danych: karta SYNABA, załącznik do karty SYNABA oraz streszczenia w języku polskim i angielskim, umieszczone w pracy doktorskiej – format .doc/.docx

9. CD z pracą doktorską i Załącznikiem nr 1 – format .pdf

10. Uczestnicy studiów doktoranckich wypełniają za pośrednictwem serwisu USOSweb (w zakładce „Dla wszystkich” -> „Absolwenci”) formularz, w którym wyrażają zgodę lub nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z monitorowaniem karier zawodowych absolwentów.