Dokumenty

Studenci Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Wniosek o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora

Oświadczenie o ubieganiu się o stopień doktora w dziedzinie/dyscyplinie

Oświadczenie określające indywidualny wkład kandydata w powstanie artykułu

Oświadczenie, że przedłożona rozprawa nie była przedmiotem innego postępowania o nadanie stopnia doktora ani nie toczy się postępowanie o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie

Tryb eksternistyczny

Wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów

Oświadczenie wskazujące źródło finansowania kosztów postępowania o nadanie stopnia doktora

Wzór konspektu pracy doktorskiej

Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora

Oświadczenie o ubieganiu się o stopień doktora w dziedzinie/dyscyplinie

Oświadczenie określające indywidualny wkład kandydata w powstanie artykułu

Oświadczenie, że przedłożona rozprawa nie była przedmiotem innego postępowania o nadanie stopnia doktora ani nie toczy się postępowanie o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie

Studenci studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, którzy nie mają otwartego przewodu doktorskiego

Wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów

Wzór konspektu pracy doktorskiej

Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej i komisji doktorskiej

Oświadczenie o ubieganiu się o stopień doktora w dziedzinie/dyscyplinie

Oświadczenie określające indywidualny wkład kandydata w powstanie artykułu

Oświadczenie, że przedłożona rozprawa nie była przedmiotem innego postępowania o nadanie stopnia doktora ani nie toczy się postępowanie o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie

Przewody doktorskie w toku – wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu pracy doktorskiej

1. Pismo od Promotora do Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki medyczne UJ, przekazujące pracę doktorską do dalszych etapów postępowania i zawierające opinię o pracy

2. Praca doktorska zawierająca streszczenie w języku polskim i angielskim – 4 egzemplarze
Zaleca się oprawę pracy bez użycia godła Uczelni.
Wzór strony tytułowej

W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.
Oryginały oświadczeń należy przedłożyć wraz z pozostałymi dokumentami.
Oświadczenie współautora – język polski
Oświadczenie współautora – język angielski

3. Opis elektronicznej wersji pracy – Załącznik nr 1 – 2 egzemplarze
Jeśli praca jest monotematycznym cyklem publikacji, których większość opublikowana została w języku angielskim, przyjmuje się, że językiem pracy jest język angielski, w związku z czym należy wypełnić również tabelę 3.

4. Oświadczenie o udzieleniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej Uniwersytetowi Jagiellońskiemu – Załącznik nr 2 – 2 egzemplarze

5. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wydrukiem pracy.

6. Karta SYNABA
Należy wypełnić tylko następujące punkty:
pkt 8 – kierownik pracy – doktorant
• pkt 8a – jeśli praca jest cyklem publikacji należy wymienić współautorów artykułów, zgodnie z instrukcją podaną w nawiasie
• punkty 9, 10, 10a, 10b, 13, 13a, 14, 14a
• pkt 15 – opis bibliograficzny publikacji (jeżeli praca została opublikowana)
• punkty 16 i 16a – oferta wykorzystania wyników pracy badawczej – dotyczy również możliwości wykorzystania pracy badawczej w przyszłości – można te punkty wypełnić, ale nie trzeba
• pkt 22
• oświadczenie kierownika pracy – odręczny podpis doktoranta (żaden inny podpis nie jest potrzebny

7. Załącznik do karty SYNABA

8. CD z kartą SYNABA, załącznikiem do karty SYNABA oraz streszczeniem w języku polskim i angielskim, umieszczonym w pracy doktorskiej – format .doc/.docx

9. CD z pracą doktorską i Załącznikiem nr 1 – format .pdf

10. Uczestnicy studiów doktoranckich wypełniają za pośrednictwem serwisu USOSweb (link: www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz), a następnie składają wydrukowany i podpisany formularz, w którym wyrażają zgodę lub nie wyrażają zgody na gromadzenie,wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych:

    1. w związku z realizacją Monitorowania Losów Absolwentów,
    2. w celu przekazywania informacji o ofertach rozwoju zawodowego, ofertach edukacyjnych oraz ważnych wydarzeniach na uczelni dotyczących absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
Wielkość fontu
Kontrast