Obowiązujące przepisy

                                                                                         Przedłużenie terminu procedowania postępowań

Komunikat Rady Doskonałości Naukowej w sprawie przedłużenia terminu procedowania postępowań o awans naukowy

02.12.2022

Komunikat nr 6/2022 – w sprawie umorzenia przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.

„(…) Zgodnie z art. 179 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce prowadzone w pierwszej instancji:

  1. postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.;
  2. przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r.
    – odpowiednio umarza się albo zamyka się. (…)”

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy 2.0

 

Postępowania o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego po  01.10.2019 r. 

Przewody doktorskie i postępowania habilitacyjne wszczęte do 30.04.2019 r.