Obowiązujące przepisy

                                                                                         Przedłużenie terminu procedowania postępowań

USTAWA z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw:

Art. 12. W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 179 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2024 r.”;

 

Postępowania o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego po  01.10.2019 r. 

Przewody doktorskie i postępowania habilitacyjne wszczęte do 30.04.2019 r.