Rekomendacje dla rozpraw doktorskich składanych od dnia 01.10.2023

Rekomendowane przez Radę Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ kryteria dotyczące rozpraw doktorskich składanych od dnia 01.10.2023

Postępowanie o nadanie stopnia doktora przeprowadzane jest w oparciu o obowiązujące akty prawne, w szczególności:

  • ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, Poz. 1668) oraz Załącznika nr 1 do uchwały nr 51/V/2023 Senatu UJ z dnia 31 maja 2023 roku),
  • uchwała nr 51/V/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie: postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim,
  • uchwała nr 14/II/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku w sprawie postepowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim,
  • załącznik nr 1 do uchwały nr 51/V/2023 Senatu UJ z dnia 31 maja 2023 r. Procedura postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Rozprawa doktorska może stanowić:

  • powiązany tematycznie cykl artykułów, na który składają się co najmniej trzy opublikowane prace (z sumarycznym wynikiem Impact Factor co najmniej 3 lub z sumarycznym wynikiem punktacji MNiSW 200 punktów). W co najmniej w dwóch z nich doktorant powinien być pierwszym autorem. Rozprawa doktorska w formie cyklu powinna zawierać krótki wstęp, opis metod, wyników, dyskusję i podsumowanie dotyczące wszystkich załączonych artykułów, 

          w wypadku prac wieloautorskich, do każdej z prac cyklu należy złożyć oświadczenie zgodnie z par. 3. Pkt 2 i 3.
             Załącznika nr 1 do uchwały nr 51/V/2023 Senatu UJ z dnia 31 maja 2023 roku.

         lub

  • monografia  w formie manuskryptu, przy czym monografia ta winna zawierać rozdziały, z których co najmniej dwa zostały wcześniej opublikowane w czasopiśmie naukowym.

Przykład rozpraw w formie cyklu publikacji:

Rozprawa – cykl publikacji – wzór_1

Rozprawa – cykl publikacji – wzór_2

W wypadku prac wieloautorskich, do każdej z prac cyklu należy złożyć opisowe oświadczenie dotyczące indywidualnego wkładu każdego z autorów zgodnie z § 3. pkt 2 i 3.
             Załącznika nr 1 do uchwały nr 51/V/2023 Senatu UJ z dnia 31 maja 2023 roku.

Opis dotyczący indywidualnego wkładu powinien opierać się o CRediT Taxonomy.

Nie jest wymagany procentowy opis indywidualnego wkładu współautorów.