Rekomendacje

  • Rekomendacje dla Kandydatów ubiegających się o wszczęcie procedury uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne prowadzonej przez Radę Dyscypliny Nauki farmaceutyczne UJ