Przewody doktorskie w toku – wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu pracy doktorskiej

1. Pozytywna opinia Promotora lub Promotorów na temat rozprawy doktorskiej (nie dotyczy Promotora pomocniczego).

Rekomendacje dotyczące opinii Promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora przez Radę Dyscypliny Nauki o Zdrowiu UJ:

 • opinią na temat składanej pracy powinna być około jedno- dwustronicowa ocena merytoryczna,
 • w przypadku monografii opinia powinna zawierać stanowisko Promotora/ Promotorów na temat:
  • właściwego doboru tytułu i istotności hipotezy badawczej podejmowanej w doktoracie,
  • prawidłowości doboru badanej grupy (jeśli dotyczy),
  • właściwego doboru metodyki,
  • prawidłowości wyciąganych wniosków i ograniczeń badania,
  • właściwego doboru piśmiennictwa i zastosowania jednolitej formy zapisu piśmiennictwa,
  • poprawnej strony językowej przedstawianej pracy.
 • W przypadku cyklu artykułów opinia może podsumowywać cykl lub odnosić się do każdej z prac przedstawionych w cyklu. Dodatkowo Promotor powinien przekazać informację o uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej na prowadzone badania. W przypadku załączenia analizy programu antyplagiatowego, Promotor powinien ustosunkować się do takiego wyniku. Jeśli w postępowaniu uczestniczy Koopromotor, obaj składają niezależne opinie. 

2. Rozprawa doktorska:

(wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej)

a) W przypadku zwartej monografii, której jedynym autorem jest Doktorant (dotychczas przyjęta forma pracy) 4 egzemplarze składane w Biurze Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ  w formie papierowej. Rozprawa powinna zawierać streszczenie  w wersji anglojęzycznej.

b) Monotematyczny cykl publikacji składający się z:

 • prac tworzących cykl publikacji monotematycznej,
 • omówienia osiągnięcia,
 • w przypadku  gdy rozprawę doktorską  stanowi samodzielna  i wyodrębniona  część pracy zbiorowej Doktorant przekłada oświadczenie wszystkich jej Współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie (oryginał + 2x kopia). Jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci Współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.* (wzór oświadczenia).

Rozprawa powinna zawierać streszczenie  w wersji anglojęzycznej. 

* W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu Współautorów, Kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych Współautorów (dotyczy przewodów doktorskich otwartych od 25.11.2015 roku).

W Biurze Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ składane  są cztery egzemplarze rozprawy doktorskiej w formie papierowej (2 szt.– Recenzenci, 1 szt.– Biblioteka Medyczna UJ CM, 1 szt. – dziekanat, a po obronie publicznej jest ona przekazywana Doktorantowi). 

3. Streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim i angielskim w wersji  papierowej.

4. Opis elektronicznej wersji pracy (załącznik nr 1) – dokument w dwóch egzemplarzach.

5. Oświadczenie o udzieleniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej Uniwersytetowi Jagiellońskiemu  – dokument w dwóch egzemplarzach (załącznik nr 2). Aby zachować prawa autorskie do ew. przyszłych publikacji należy pozostawić niezaznaczone okienka w pkt. 2 i podpisać załącznik.

6. Pisemne potwierdzenie zgodności wersji elektronicznej z wydrukiem pracy w dwóch egzemplarzach.

7. 2x płyta CD lub DVD w plastikowym opakowaniu (płyta powinna być opisana autor, tytuł, uczelnia, miejsce i rok). Płyty powinny zawierać:

 • zapisaną rozprawę doktorską (Word i pdf),
 • streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim i angielskim (Word i pdf),
 • zał. nr 1 (Word i pdf), zał. nr 2 (pdf – skan z podpisem), pisemne potwierdzenie zgodności wersji elektronicznej z wydrukiem pracy (pdf – skan z podpisem).

8. Informacja odnośnie autorstwa/współautorstwa pracy z IF (Impact Factor) opublikowanej lub posiadającej nadany numer DOI:/doi.

9. Informacja z systemu antyplagiatowego – pierwsza strona raportu z adnotacją Promotora potwierdzającą oryginalność pracy (jest to zalecenie).