Przewody doktorskie w toku – wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu pracy doktorskiej

1. Pismo od promotora/promotorów do Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ, w którym promotor przekazuje pracę doktorską wraz ze swoją pisemną opinią.

Rekomendacje dotyczące opinii promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora przez Radę Dyscypliny Nauki o Zdrowiu UJ:

 • opinią na temat składanej pracy powinna być około jedno- dwustronicowa ocena merytoryczna,
 • w przypadku monografii opinia powinna zawierać stanowisko promotorów na temat:
  • właściwego doboru tytułu i istotności hipotezy badawczej podejmowanej w doktoracie,
  • prawidłowości doboru badanej grupy (jeśli dotyczy),
  • właściwego doboru metodyki,
  • prawidłowości wyciąganych wniosków i ograniczeń badania,
  • właściwego doboru piśmiennictwa i zastosowania jednolitej formy zapisu piśmiennictwa,
  • poprawnej strony językowej przedstawianej pracy.
 • W przypadku cyklu artykułów opinia może podsumowywać cykl lub odnosić się do każdej z prac przedstawionych w cyklu. Dodatkowo promotor powinien przekazać informację o uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej na prowadzone badania. W przypadku załączenia analizy programu antyplagiatowego, promotor powinien ustosunkować się do takiego wyniku. Jeśli w postępowaniu uczestniczy więcej niż jeden promotor, wszyscy promotorzy składają niezależne opinie. Dotyczy to także promotorów pomocniczych.

2. Rozprawa doktorska:

a) W przypadku zwartej monografii, której jedynym autorem jest doktorant (dotychczas przyjęta forma pracy) 4 egzemplarze składane w Dziekanacie (2 – recenzenci, 1 – dziekanat, a po obronie publicznej rozprawa jest przekazywana doktorantowi, 1 – Biblioteka Medyczna UJ CM) w formie papierowej. 1 egzemplarz rozprawy doktorskiej doktorant przekazuje promotorowi. Rozprawa powinna zawierać streszczenie  w wersji anglojęzycznej (wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej).

b) Monotematyczny cykl publikacji składający się z:

 • prac tworzących cykl publikacji monotematycznej,
 • omówienia osiągnięcia,
 • w przypadku  gdy rozprawę doktorską  stanowi samodzielna  i wyodrębniona  część pracy zbiorowej doktorant przekłada oświadczenie wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie (oryginał + 2x kopia). Jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.* (wzór oświadczenia).

* W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów (dotyczy przewodów doktorskich otwartych od 25.11.2015 roku).

4 egzemplarze składane w Dziekanacie(2 – recenzenci, 1 – dziekanat, a po obronie publicznej rozprawa jest przekazywana doktorantowi, 1 – Biblioteka Medyczna UJ CM) w formie papierowej. 1 egzemplarz rozprawy doktorskiej doktorant przekazuje promotorowi. Rozprawa powinna zawierać streszczenie  w wersji anglojęzycznej (wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej).  

3. Streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim i angielskim w wersji  papierowej.

4. Opis elektronicznej wersji pracy (załącznik nr 1) – dokument do Dziekanatu należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach.

5. Oświadczenie o udzieleniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej Uniwersytetowi Jagiellońskiemu  – dokument do Dziekanatu należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach (załącznik nr 2).

6. Pisemne potwierdzenie zgodności wersji elektronicznej z wydrukiem pracy w dwóch egzemplarzach.

7. 2x płyta CD lub DVD w plastikowym opakowaniu (płyta powinna być opisana autor, tytuł, uczelnia, miejsce i rok). Płyty powinny zawierać:

 • zapisaną rozprawę doktorską (word i pdf),
 • streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim i angielskim (word i pdf),
 • zał. nr 1, zał. nr 2, pisemne potwierdzenie zgodności wersji elektronicznej z wydrukiem pracy w dwóch egzemplarzach (pdf – skan z podpisem).

8. Informacja odnośnie autorstwa/współautorstwa pracy z IF (Impact Factor) opublikowanej lub posiadającej nadany numer DOI:/doi.

9. Informacja z systemu antyplagiatowego – pierwsza strona raportu z adnotacją Promotora potwierdzającą oryginalność pracy (jest to zalecenie).