Przewody doktorskie i postępowania habilitacyjne wszczęte do 30.04.2019 r.

Komunikat nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 października 2019 roku w sprawie: zasad dotyczących przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań w sprawie nadania tytułu profesora wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (najważniejsze informacje)

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne, postępowania o nadanie tytułu profesora otwarte od dnia 1 lutego 2018 roku

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne, postępowania o nadanie tytułu profesora otwarte od dnia 29 września 2017 roku

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789)

Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne, postępowania o nadanie tytułu profesora otwarte od dnia 1 października 2016 roku

Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne, postępowania o nadanie tytułu profesora otwarte od dnia 25 listopada 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku

Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne, postępowania o nadanie tytułu profesora otwarte od dnia 25 maja 2015 roku do 24 listopada 2015 roku

Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne, postępowania o nadanie tytułu profesora otwarte od dnia 29 października 2014 roku do 24 maja 2015 roku

Postępowania o nadanie tytułu profesora, przewody doktorskie otwarte do dnia 30 września 2013 roku