Postępowania nostryfikacyjne

Nostryfikacji podlega stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki, nadany przez uprawnioną instytucję działającą poza UE, OECD lub EFTA i nie podlegający uznaniu za równoważny na podstawie umów międzynarodowych.

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz. U. poz. 1877).

I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Art. 328 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą
 3. Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 lipca 2020 roku w sprawie: zasad ustalania wysokości i pobierania opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą oraz warunków i trybu zwalniania z tej opłaty

II. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Postępowanie nostryfikacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nostryfikację.
 2. W przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora albo stopniem doktora w zakresie sztuki:
 • dyplom potwierdzający nadanie tego stopnia,
 • dokumenty stanowiące podstawę nadania tego stopnia,
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca
 1. W przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego albo stopniem doktora habilitowanego w zakresie sztuki:
 • dyplom potwierdzający nadanie tego stopnia,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę nadania tego stopnia,
 • dyplom potwierdzający nadanie stopnia naukowego uprawniający do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca.
 1. Oświadczenie wnioskodawcy:
 1. Opis zainteresowań naukowych (max. 1000 wyrazów) w języku polskim oraz lista publikacji.

Dokumenty mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez podmiot nostryfikujący.

Podmiot nostryfikujący może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski ww. dokumentów.

III. ZASADY WNOSZENIA OPŁATY

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy oraz w terminie wskazanym w zawiadomieniu o spełnieniu przez wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wymagań formalnych.