Zadania Rady

§ 2 Regulaminu rad dyscyplin Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Zadania rady dyscypliny

1. Rada dyscypliny jest organem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. Kadencja rady dyscypliny trwa trzy lata.

3. Do zadań rady dyscypliny należy:

  • nadawanie stopni naukowych w danej dyscyplinie, z zastrzeżeniem stopni nadawanych przez Senat  UJ, zgodnie z postanowieniami Statutu UJ;
  • nostryfikacja dyplomów dotyczących uzyskania stopnia naukowego;
  • uchwalanie planów strategicznych rozwoju danej dyscypliny na Uniwersytecie;
  • współudział w określeniu kryteriów oceny osiągnięć badawczych w danej dyscyplinie dla celów oceny okresowej nauczycieli akademickich;
  • współdziałanie z innymi radami dyscyplin w zakresie kształtowania i realizacji programu szkół doktorskich oraz wnoszenia wkładu do projektu wspólnej strategii badawczej Uniwersytetu.

4. Szczegółowy tryb nadawania stopni naukowych jest określony w odrębnej uchwale przyjętej przez Senat UJ 

 

Regulamin rad dyscyplin Uniwersytetu Jagiellońskiego (załącznik nr 1 do uchwały nr 86/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku)

Procedura postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (załącznik do uchwały nr 51/V/2023 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 maja 2023 roku zaktualizowany: 29 listopada 2023 roku)