Kryteria i rekomendacje dla rozpraw doktorskich składanych do dnia 30.09.2023

Szanowni Państwo,

W dniu 25 października 2023 r. Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia daty 1 czerwca 2024 roku jako ostatecznego terminu złożenia rozprawy doktorskiej dla osób, które wszczęły przewód doktorski przed dniem 30 kwietnia 2019 roku. Po 1 czerwca 2024 r. rozprawy doktorskie „starego” trybu nie będą przyjmowane.

Przewody doktorskie wszczęte przed dniem 30 kwietnia 2019 r. i niezakończone do dnia 31 grudnia 2024 r. zostaną zamknięte z mocy prawa.

Przypominamy, iż do złożenia rozprawy wymagane jest wcześniejsze zaliczenie egzaminu z dyscypliny dodatkowej oraz języka nowożytnego.

Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu ustala rekomendowane kryteria stawiane kandydatom w postępowaniach o nadanie stopnia doktora:

 • warunkiem wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora jest autorstwo/współautorstwo w co najmniej dwóch publikacjach naukowych. Co najmniej jedna z tych publikacji powinna zostać opublikowana w czasopiśmie ze współczynnikiem Impact Factor i w przynajmniej jednej z nich kandydat powinien być pierwszym autorem.

Przewody doktorskie otwarte i niezakończone do dnia 30.04.2019 r.

Rozprawa doktorska może stanowić:

  • powiązany tematycznie cykl artykułów, na który składają się co najmniej trzy opublikowane prace (z sumarycznym wynikiem Impact Factor co najmniej 3 lub z sumarycznym wynikiem punktacji MEiN 200 punktów). W co najmniej w dwóch z nich doktorant powinien być pierwszym autorem. Rozprawa doktorska w formie cyklu powinna zawierać krótki wstęp teoretyczny stanowiący przegląd aktualnej literatury związanej z prezentowanym tematem, 

            * w wypadku prac wielo autorskich, do każdej z prac cyklu należy złożyć oświadczenie zgodnie z par. 3. Pkt 2 i 3.
               Załącznika nr 1 do uchwały nr 51/V/2023 Senatu UJ z dnia 31 maja 2023 roku.

           lub

  • monografia jedno autorska w formie manuskryptu.