Doktoranci – studia doktoranckie na Wydziale Nauk O Zdrowiu UJ CM

Ścieżka procesu dla Doktorantów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM w postępowaniach o nadanie stopnia doktora wszczętych od dnia 01.10.2019 (tzw. nowy tryb)

Akty prawne odnoszące się w swej treści do procedury postępowania o nadanie stopnia doktora udostępnione są pod adresem:

https://radydyscyplin.cm-uj.krakow.pl/akty-prawne/

Szczegółowe zapisy zawiera zwłaszcza załącznik nr 1  do uchwały Senatu UJ nr 87/IX/2019 z dnia 25.09.2019 z późniejszymi zmianami.

Wymagane załączniki wniosków i oświadczeń są udostępnione na stronie Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ pod adresem:

https://radydyscyplin.cm-uj.krakow.pl/nauki-o-zdrowiu/doktorat-procedury/kryteria/postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-wszczete-od-01-10-2019-r/sciezka-postepowania-dla-kandydatow-do-stopnia-doktora/doktoranci-studia-doktoranckie-na-wydziale-nauk-o-zdrowiu-uj-cm/

Kandydat ubiegający się o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu postępuje według następującego schematu:

I. Zapoznanie z kryteriami postępowania o nadanie stopnia doktora

Kandydat zapoznaje się z rekomendacjami wynikającymi z Ustawy 2.0 oraz rekomendacjami Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ dotyczącymi postępowania o nadanie stopnia doktora wszczętego od dnia 01.10.2019 r., dostępnymi pod adresem:

https://radydyscyplin.cm-uj.krakow.pl/nauki-o-zdrowiu/doktorat-procedury/kryteria/

II. Złożenie wniosku o wyznaczenie promotora

Do końca 7 semestru studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ Kandydat składa:

Wniosek o wyznaczenie promotora/ promotorów oraz ewentualnie wniosek o wyznaczenie promotora pomocniczego

Wniosek zawiera zgodę promotora.

W celu powołania promotora pomocniczego konieczne jest złożenie szczegółowego uzasadnienia od Promotora, uwzględniającego odpowiedź na pytanie:

Jakie zadania naukowe musi nadzorować promotor pomocniczy ze względów merytorycznych? (np. promotor główny nie zna określonych metod badawczych i wymaga to nadzoru promotora pomocniczego)

Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ na posiedzeniu podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora/ promotorów.

Data wpływu do Rady Dyscypliny wniosku o wyznaczenie Promotora stanowi formalną datę wszczęcia postępowania Kandydatów kończących studia doktoranckie na Wydziale Nauk o zdrowiu UJ, którzy nie wszczęli postępowania w tzw. „starym trybie”, tj. przed dniem 30.04.2019.

III. Wstępna weryfikacja rozprawy

Kandydat przedstawia w wersji elektronicznej  Przewodniczącemu Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ (wysyłając na adres: rdnoz@uj.edu.pl ) do weryfikacji wstępnej następujące dokumenty:

 1. Rozprawę doktorską w wersji uzgodnionej z promotorem (przed wgraniem jej do systemu Archiwum Prac UJ – AP)
 2. Listę publikacji
 3. CV naukowe (osiągnięcia, udział w konferencjach, wykaz innych publikacji itp.)
 4. Zgodę Komisji Bioetycznej
 5. Certyfikat językowy na poziomie B2 lub dyplom magisterski, z którego wynika wprost poziom znajomości języka co najmniej B2
 6. W przypadku kandydata – lekarza – uzasadnienie wyboru dyscypliny nauki zdrowiu

Przykład rozpraw w formie cyklu publikacji:

Rozprawa-cykl publikacji 1

Rozprawa-cykl publikacji 2

IV. Wniosek o wyznaczenie komisji doktorskiej i egzaminacyjnej oraz złożenie rozprawy doktorskiej

Po uzyskaniu wstępnej akceptacji dorobku, Kandydat:

 1. uzupełnia w systemie Archiwum Prac UJ (AP) podstawowe dane dot. rozprawy doktorskiej i załącza rozprawę oraz streszczenie (poprzez AP rozprawa trafia do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) do zaakceptowania przez Promotora),
 2. drukuje rozprawę po zaakceptowaniu jej przez Promotora w AP, z sygnaturą wygenerowaną przez JSA,
 3. składa w dziekanacie w wersji papierowej i elektronicznej (pendrive):
 • Wniosek o wyznaczenie komisji doktorskiej i egzaminacyjnej,
 • Rozprawę doktorską  w wersji papierowej (w 4 egzemplarzach) oraz w wersji elektronicznej,
 • Metryczkę rozprawy doktorskiej,
 • Oświadczenie o prawach autorskich,
 • Pozytywną opinię promotora lub promotorów na temat rozprawy doktorskiej (nie dotyczy promotora pomocniczego),
 • Streszczenie rozprawy w języku polskim oraz w języku angielskim, nie dłuższe niż 10 stron,
 • Oświadczenie Kandydata o wskazaniu dyscypliny, w której ubiega się o stopień doktora,
 • Informację o publikacjach Kandydata, spełniających wymagania określone w załączniku nr 1 do uchwały Senatu UJ nr 87/IX/2019 § 3 ust. 1 pkt.3 wraz z oświadczeniami, o których mowa w § 3 ust.2 i 3 tejże uchwały (procent współautorstwa),
 • Oświadczenie Kandydata, że przedłożona rozprawa nie była przedmiotem innego postępowania o nadanie stopnia doktora ani nie toczy się postępowanie o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie. Jeżeli Kandydat ubiegał się o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie, należy dołączyć dokument potwierdzający zakończenie tego postępowania

oraz wersji papierowej* dokumenty przesłane wcześniej elektronicznie, tj.:

 • CV naukowe (osiągnięcia, udział w konferencjach, wykaz innych publikacji itp.),
 • Zgodę Komisji Bioetycznej,
 • Certyfikat językowy na poziomie B2 lub dyplom magisterski, z którego wynika wprost poziom znajomości języka co najmniej B2,
 • W przypadku kandydata – lekarza – uzasadnienie wyboru dyscypliny nauki zdrowiu,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Druk RODO.

*) jeśli nie zostały złożone przy powołaniu Promotora

V. Kolejne etapy postępowania

Po złożeniu przez Kandydata rozprawy oraz wniosku o wyznaczenie komisji wraz z załącznikami Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ podejmuje uchwałę o powołaniu komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnej

Skład komisji doktorskiej:

 1. Przewodniczący
 2. Zastępca przewodniczącego
 3. Recenzent 1 (spoza UJ)
 4. Recenzent 2 (spoza UJ)
 5. Recenzent 3 (spoza UJ)
 6. Członek 1 
 7. Członek 2 
 8. Członek 3
 9. Członek 4 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ wyznacza jednego z Członków Komisji doktorskiej do pełnienia funkcji Sekretarza do protokołowania przebiegu obrony doktorskiej.

Skład komisji egzaminacyjnej jest podobny do składu komisji doktorskiej, z tą różnicą, że w jej skład nie wchodzą Recenzenci.

Rozprawa doktorska zostaje wysłana do wszystkich trzech recenzentów.

Po otrzymaniu co najmniej dwóch pozytywnych recenzji rozprawy doktorskiej przed Komisją egzaminacyjną Kandydat składa egzamin doktorski z dyscypliny odpowiadającej tematyce rozprawy.

Po egzaminie doktorskim, w przypadku otrzymania trzech recenzji pozytywnych Komisja doktorska nie zbiera się, a Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ wydaje postanowienie o dopuszczeniu do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Po otrzymaniu wszystkich recenzji, gdy jedna z recenzji jest negatywna, Przewodniczący Komisji doktorskiej zwołuje posiedzenie Komisji doktorskiej w celu podjęcia uchwały w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony.

W przypadku otrzymania co najmniej dwóch negatywnych recenzji rozprawy doktorskiej Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ wydaje postanowienie o odmowie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony.

W przypadku dopuszczenia do obrony Przewodniczący komisji doktorskiej wyznacza termin obrony (w porozumieniu z Promotorem oraz Kandydatem).

Obrona rozprawy doktorskiej, zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ nr XII/10/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. winna nastąpić najpóźniej 3 lata od daty wszczęcia postępowania. Ostateczny termin złożenia rozprawy doktorskiej Kandydatów kończących studia doktoranckie na Wydziale Nauk o zdrowiu UJ, którzy nie wszczęli postępowania w tzw. „starym trybie”, tj. przed dniem 30.04.2019 został ustalony na 30 września 2024 r.

Informacje o postępowaniu, streszczenie rozprawy oraz recenzje publikowane są na stronach BIP UJ oraz w systemie POL-on.