Przewody doktorskie wszczęte do 30.04.2019 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw ,  Rozdział 10 Art. 12. pkt. 1), w oparciu o ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.2) dla przewodów doktorskich wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 3 lipca 2018 r do dnia 30 kwietnia 2019 r termin zakończenia tych przewodów został wydłużony  do dnia 31.12.2024

Ostateczny termin składania prac dla przewodów wszczętych do dnia 30.04.2019 r. upływa 1 czerwca 2024 r.

Ścieżka postępowania Doktorantów w przewodach doktorskich wszczętych do 30.04.2019

I. Zapoznanie z kryteriami postępowania o nadanie stopnia doktora

Kandydat zapoznaje się z rekomendacjami Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ Przewody doktorskie otwarte i niezakończone do dnia 30.04.2019 r.”, dotyczącymi postępowania o nadanie stopnia doktora wszczętego od dnia 01.10.2019 r.

Link do przeliczania punktacji: Biblioteka Medyczna (uj.edu.pl)

Kandydat przed przystąpieniem do kolejnych etapów przewodu doktorskiego powinien mieć zaliczony egzamin z przedmiotu dodatkowego (np. historii medycyny) oraz egzamin z języka nowożytnego (lub dostarczyć certyfikat językowy na poziomie minimum B2).

W przypadku braku zaliczenia któregoś z egzaminów Kandydat proszony jest o kontakt mailowy z Biurem Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ (rdnoz@uj.edu.pl) .

II. Wstępna weryfikacja dorobku

Kandydat przedstawia w wersji elektronicznej  Przewodniczącemu Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ (wysyłając na adres: rdnoz@uj.edu.pl ) do weryfikacji wstępnej następujące dokumenty:

  1. Rozprawę doktorską
  2. Wykaz publikacji do wszczęcia (kompletne artykuły/rozdziały, nie samą listę pozycji)
  3. Wykaz pozostałych publikacji (listę pozycji)
  4. Zgodę Komisji Bioetycznej

III. Złożenie rozprawy doktorskiej w Biurze Rady Dyscypliny UJ

Po akceptacji przedłożonego wcześniej w wersji elektronicznej materiału do wszczęcia przewodu doktorskiego Kandydat składa w Biurze Rady Dyscypliny Nauki UJ o zdrowiu w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD lub DVD)  dokumenty wymienione na stronie: https://radydyscyplin.cm-uj.krakow.pl/nauki-o-zdrowiu/doktorat-procedury/dokumenty/przewody-doktorskie-wszczete-do-30-04-2019/

IV. Recenzje rozprawy doktorskiej

Po złożeniu w Biurze Rady Dyscypliny Nauki UJ rozprawy doktorskiej wraz z wymaganymi załącznikami Kandydat oczekuje na otrzymanie recenzji pracy.

Gdy recenzja wpływa do Biura Rady Dyscypliny UJ, Kandydat otrzymuje ją w wersji elektronicznej, w celu zapoznania się z jej treścią.

Po wpłynięciu do Biura Rady Dyscypliny UJ obydwu recenzji w wersji papierowej, Kandydat jest proszony o ustalenie z Promotorem kilku dogodnych terminów na przeprowadzenie egzaminu doktorskiego.

V. Egzamin doktorski

Po otrzymaniu recenzji rozprawy doktorskiej zostaje przeprowadzony egzamin doktorski. Egzamin odbywa się przed Komisją doktorską, której skład zatwierdzony został na początkowym etapie przewodu doktorskiego.

W uzasadnionych przypadkach (np. przejście Członka Komisji doktorskiej na emeryturę) skład Komisji doktorskiej może zostać zmieniony w trakcie trwania przewodu uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ.

Komisja doktorska jest uprawniona do dopuszczenia bądź niedopuszczenia rozprawy do publicznej obrony. 

VI. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Po dopuszczeniu rozprawy do publicznej obrony, w porozumieniu z Kandydatem oraz Członkami Komisji doktorskiej ustalany jest termin obrony rozprawy doktorskiej.

W publicznej obronie oprócz Członków Komisji doktorskiej mogą wziąć udział zaproszeni przez Kandydata Goście oraz inne zainteresowane osoby.

Komisja doktorska jest uprawniona do przyjęcia bądź nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej oraz do przedstawienia Radzie Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ lub innej, właściwej dla danej dyscypliny Radzie wniosku o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w wybranej wcześniej przez Kandydata dyscyplinie.

Komisja doktorska może również wnioskować do Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ lub innej, właściwej dla danej dyscypliny Rady o wyróżnienie rozprawy doktorskiej.  Szczegółowe warunki uzyskania wyróżnienia rozprawy określone są w Uchwale nr 5/VI/2021 Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ z dnia 19 maja 2021 r.

VII. Nadanie stopnia doktora

Na wniosek Komisji doktorskiej podjęty w trakcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej, Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ lub inna, właściwa dla danej dyscypliny Rada podejmuje uchwałę o nadaniu bądź odmowie nadania stopnia doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu we właściwej dyscyplinie.

Po podjęciu uchwały o nadaniu stopnia doktora Doktorant otrzymuje zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora, a w przypadku Doktorantów będących pracownikami UJ zaświadczenie to jest również przekazywane do Działu Spraw Osobowych UJ CM.

Dwa razy w roku (wiosna/ jesień) odbywają się uroczyste promocje doktorskie, w czasie których następuje wręczenie dyplomów doktorskich.