Dokumenty

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Art. 220 i dalej)  postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na wniosek składany do podmiotu habilitującego za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej (https://www.rdn.gov.pl/), która określiła wymogi dokumentacyjne wniosków (link).

Zaleca się, by wnioskodawca przed złożeniem do Rady Doskonałości Naukowej wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego zapoznał się ze szczegółowym trybem postępowania w sprawie nadania tego stopnia, określonym w Uchwale nr 87/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Składany wniosek powinien uwzględniać ewentualne wymagania (kryteria) określone przez podmiot habilitujący (Radę Dyscypliny).