Kryteria

Kryteria są podzielone na 3 kategorie dostosowane do mediany mIF danej grupy dziedzin medycyny: (informacje podane przez Bibliotekę Główną UJCM wg Journal Citation Report):

 

 1. Kliniczne zabiegowe + stomatologia mIF = 1.5
 2. Kliniczne niezabiegowe mIF = 2.5
 3. Podstawowe mIF = 2.5
 1. Osiągnięcie naukowe (uzyskane po nadaniu stopnia doktora):
 • cykl co najmniej trzech (3-5) powiązanych tematycznie prac oryginalnych w tym minimum 3 z pierwszym autorstwem oraz dwie prace z sumarycznym IF 2x mIF – (ta sama praca nie może być wykorzystana do dwóch „osiągnięć” lub „osiągnięcie” + rozprawa doktorska)
 • dla niektórych specjalności (psychiatria, historia medycyny) może być dopuszczona monografia, po akceptacji Przewodniczącego Rady
 1. Dorobek naukowy poza „osiągnięciem” (znacząca część po doktoracie – co najmniej 15 prac opublikowanych po nadaniu stopnia doktora):
 • 20 prac, w tym minimum 15 oryginalnych, z których minimum 5 prac (większość prac z listy A) jako główny autor, oraz, opcjonalnie, 1-4 prace poglądowe/case reports z IF ≥ mIF),
 • Sumaryczny IF dla dorobku naukowego (poza „osiągnięciem”) ≥5x mIF:
 • nauki kliniczne zabiegowe – mIF = 1,5 x 5 = 7.5
 • nauki kliniczne niezabiegowe – mIF = 2,5 x 5 = 12.5
 • nauki podstawowe – mIF = 2,5 x 5 = 12.5
 • Indeks Hirscha 4 oraz liczba cytacji >40 (bez autocytacji)

Dodatkowe informacje o działalności kandydata po uzyskaniu stopnia doktora dotyczą :

a) Osiągnięć dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich,

b) Współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą,

c) Odbytych stażów krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich

d) Działalności popularyzującej naukę

e) Uzyskanych patentów

Kandydat powinien przedstawić analizę bibliometryczną przygotowaną przez Bibliotekę Medyczną UJ CM.

Kryteria na okres 1.10.2019 – 30.09.2020 r. 

Wielkość fontu
Kontrast