Kryteria

 

Nowo obowiązujące rekomendacje w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego

 
 

Osiągnięcie naukowe – obligatoryjne

Cykl co najmniej 3 oryginalnych prac powiązanych tematycznie w czasopismach z listy Journal Citation Reports należących do kwartyla Q1 lub Q2 (nie więcej niż dwie). W przypadku prac w czasopismach kwartyla Q2, przynajmniej jedna musi mieścić się w 40. centylu JCR.
We wszystkich 3 pracach Kandydat musi być pierwszym autorem.

Co do zasady publikacje składające się na cykl nie mogą być wykorzystane do celów innego postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego.

Pracą oryginalną nie jest: praca przeglądowa, opis przypadku, list, abstrakt, badanie wieloośrodkowe z udziałem autora wykazanego w appendix jako badacz. Dopuszcza się jedną publikację w formie krótkiego doniesienia, meta-analizy lub przeglądu systematycznego opublikowanych w czasopiśmie kwartyla Q1.

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach w pracach stanowiących osiągnięcie naukowe, w maksymalnie jednej z prac, dopuszcza się równorzędne pierwsze autorstwo.

 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się formę monografii.

Istotna aktywność naukowa realizowana w więcej niż jednej uczelni – obligatoryjne

Realizacja badań naukowych we współpracy z instytucjami naukowymi/uczelniami odmiennymi niż uczelnia Kandydata. Wyrazem wspomnianej aktywności jest oryginalna publikacja naukowa z listy Journal Citation Reports (autorzy pochodzący z różnych ośrodków) lub pobyt naukowy w innym ośrodku, szczególnie zagranicznym.

Liczba publikacji – obligatoryjne

Minimum 5 prac oryginalnych poza osiągnięciem naukowym, opublikowanych po doktoracie w czasopismach z listy JCR jako główny autor (pierwszy lub ostatni).

Minimum 15 prac oryginalnych poza osiągnięciem naukowym, opublikowanych po doktoracie w czasopismach indeksowanych (preferencyjnie z listy JCR). Dopuszcza się mniejszą liczbę prac, o ile większość z nich opublikowano w czasopismach kwartyla Q1 listy JCR.

Przyznany patent międzynarodowy uznaje się za publikację w czasopiśmie Q1 z listy JCR.

Dorobek naukowy i projekty badawcze – minimum 5 punktów

Liczba cytowań bez autocytowań (baza WoS) 60 – 90       = 1 punkt

Liczba cytowań bez autocytowań (baza WoS) >90             = 2 punkty

 

Wskaźnik cytowań IH (baza WoS) 6-8          = 1 punkt

Wskaźnik cytowań IH (baza WoS) >8           = 2 punkty

 

Sumaryczny IF dla dorobku naukowego poza osiągnięciem

IF 10-30           = 1 punkt

IF >30              = 2 punkty

 

Warunkiem koniecznym jest osiągnięcie minimum 1 punktu w każdej z powyższych kategorii, tj. liczba cytowań, wskaźnik cytowań i sumaryczny IF.

 

Kierowanie grantem naukowym przyznanym w drodze konkursu przez instytucje krajowe lub zagraniczne z wyłączeniem macierzystej jednostki (np. NCN, FNP, itp.)

kwota finansowania
50.000-100.000 PLN              = 1 punkt

100.000-200.000 PLN          = 2 punkty
>200.000 PLN                         = 3 punkty

 

Rekomendacje dla postępowań habilitacyjnych obowiązują dla dokumentów przyjętych z RDN w Biurze RD Nauki medyczne UJ po 1.11.2020 r.

 

 

Dotychczas obowiązujące rekomendacje w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Kryteria są podzielone na 3 kategorie dostosowane do mediany mIF danej grupy dziedzin medycyny: (informacje podane przez Bibliotekę Główną UJCM wg Journal Citation Report):

 

 1. Kliniczne zabiegowe + stomatologia mIF = 1.5
 2. Kliniczne niezabiegowe mIF = 2.5
 3. Podstawowe mIF = 2.5
 1. Osiągnięcie naukowe (uzyskane po nadaniu stopnia doktora):
 • cykl co najmniej trzech (3-5) powiązanych tematycznie prac oryginalnych w tym minimum 3 z pierwszym autorstwem oraz dwie prace z sumarycznym IF 2x mIF – (ta sama praca nie może być wykorzystana do dwóch „osiągnięć” lub „osiągnięcie” + rozprawa doktorska)
 • dla niektórych specjalności (psychiatria, historia medycyny) może być dopuszczona monografia, po akceptacji Przewodniczącego Rady
 1. Dorobek naukowy poza „osiągnięciem” (znacząca część po doktoracie – co najmniej 15 prac opublikowanych po nadaniu stopnia doktora):
 • 20 prac, w tym minimum 15 oryginalnych, z których minimum 5 prac (większość prac z listy A) jako główny autor, oraz, opcjonalnie, 1-4 prace poglądowe/case reports z IF ≥ mIF),
 • Sumaryczny IF dla dorobku naukowego (poza „osiągnięciem”) ≥5x mIF:
 • nauki kliniczne zabiegowe – mIF = 1,5 x 5 = 7.5
 • nauki kliniczne niezabiegowe – mIF = 2,5 x 5 = 12.5
 • nauki podstawowe – mIF = 2,5 x 5 = 12.5
 • Indeks Hirscha 4 oraz liczba cytacji >40 (bez autocytacji)

Dodatkowe informacje o działalności kandydata po uzyskaniu stopnia doktora dotyczą :

a) Osiągnięć dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich,

b) Współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą,

c) Odbytych stażów krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich

d) Działalności popularyzującej naukę

e) Uzyskanych patentów

Kandydat powinien przedstawić analizę bibliometryczną przygotowaną przez Bibliotekę Medyczną UJ CM.

Kryteria na okres 1.10.2019 – 31.10.2020 r.