Przewody doktorskie wszczęte do 30.04.2019 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 29 marca 2023 r. Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia daty 15 czerwca 2023 roku jako ostatecznego terminu złożenia rozprawy doktorskiej dla osób, które wszczęły przewód doktorski przed dniem 30 kwietnia 2019 roku. Po 15 czerwca 2023 r. rozprawy doktorskie „starego” trybu nie będą przyjmowane.

Przewody doktorskie wszczęte przed dniem 30 kwietnia 2019 r. i niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r. zostaną zamknięte z mocy prawa.

Przypominamy, iż do złożenia rozprawy wymagane jest wcześniejsze zaliczenie egzaminu z dyscypliny dodatkowej oraz języka nowożytnego.

Rekomendowane przez Radę Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ kryteria dotyczące postępowań w sprawie nadania stopnia doktora

Przewody doktorskie otwarte i niezakończone do dnia 30.04.2019 r.

Rozprawa doktorska może stanowić:

  • powiązany tematycznie cykl artykułów, na który składają się co najmniej trzy opublikowane prace (z sumarycznym wynikiem Impact Factor co najmniej 3 lub z sumarycznym wynikiem punktacji MEiN 200 punktów). W co najmniej w dwóch z nich doktorant powinien być pierwszym autorem. Rozprawa doktorska w formie cyklu powinna zawierać krótki wstęp teoretyczny stanowiący przegląd aktualnej literatury związanej z prezentowanym tematem

         lub

  • monografia jedno autorska w formie manuskryptu.

Cykl prac, które stanowią wspólną całość, a w przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej doktorant przedkłada oświadczenie wszystkich jej   współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. Jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia. Dotyczy przewodów doktorskich wszczętych do dnia 24.11.2015 r.*

*W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów (dotyczy przewodów doktorskich otwartych od 25.11.2015 roku)