Rekomendowane przez Radę Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ kryteria dotyczące postępowań w sprawie nadania stopnia doktora

Przewody doktorskie otwarte i niezakończone do dnia 01.10.2019 r.

Rozprawa doktorska może stanowić:

  • powiązany tematycznie cykl artykułów, na który składają się co najmniej trzy opublikowane prace (z sumarycznym wynikiem Impact Factor co najmniej 3 lub z sumarycznym wynikiem punktacji MNiSW 200 punktów). W co najmniej w dwóch z nich doktorant powinien być pierwszym autorem. Rozprawa doktorska w formie cyklu powinna zawierać krótki wstęp teoretyczny stanowiący przegląd aktualnej literatury związanej z prezentowanym tematem

         lub

  • monografia jednoautorska w formie manuskryptu.

Cykl prac, które stanowią wspólną całość, a w przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej doktorant przedkłada oświadczenie wszystkich jej   współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. Jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia. Dotyczy przewodów doktorskich wszczętych do dnia 24.11.2015 r.*

*W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów (dotyczy przewodów doktorskich otwartych od 25.11.2015 roku)

 

Postępowania o nadanie stopnia doktora wszczęte od dnia 01.10.2019 r.

Postępowanie o nadanie stopnia doktora przeprowadzane jest w oparciu o obowiązujące akty prawne, w szczególności:

  • ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, Poz. 1668) oraz Załącznika nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku),
  • uchwała nr 87/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim,
  • uchwała nr 14/II/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku w sprawie postepowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim
  • załącznik nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 r. zaktualizowany 24 lutego 2021 r. Procedura postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu ustala rekomendowane kryteria stawiane kandydatom w postępowaniach o nadanie stopnia doktora:

  • warunkiem wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora jest autorstwo/współautorstwo w co najmniej dwóch publikacjach naukowych. Co najmniej jedna z tych publikacji powinna zostać opublikowana w czasopiśmie ze współczynnikiem Impact Factor i w przynajmniej jednej z nich kandydat powinien być pierwszym autorem.

 

Rozprawa doktorska może stanowić:

  • powiązany tematycznie cykl artykułów, na który składają się co najmniej trzy opublikowane prace (z sumarycznym wynikiem Impact Factor co najmniej 3 lub z sumarycznym wynikiem punktacji MNiSW 200 punktów). W co najmniej w dwóch z nich doktorant powinien być pierwszym autorem. Rozprawa doktorska w formie cyklu powinna zawierać krótki wstęp teoretyczny stanowiący przegląd aktualnej literatury związanej z prezentowanym tematem, 

          * w wypadku prac wieloautorskich, do każdej z prac cyklu należy złożyć oświadczenie zgodnie z par. 3. Pkt 2 i 3.
             Załącznika nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 r. zaktualizowany 24 lutego 2021 r. Procedura postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

         lub

  • monografia jednoautorska w formie manuskryptu.
Wielkość fontu
Kontrast