Rekomendowane przez Radę Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ kryteria dotyczące postępowań w sprawie nadania stopnia doktora

Przewody doktorskie otwarte i niezakończone do dnia 01.10.2019 r.

Określenie co stanowi pracę doktorską: 

 • zwarta monografia w formie manuskryptu, w której jedynym autorem jest doktorant (dotychczas przyjęta forma pracy), lub
 • cykl prac, które stanowią wspólną całość, a w przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej doktorant przedkłada oświadczenie wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. Jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia. Dotyczy przewodów doktorskich wszczętych do dnia 24.11.2015 r.*

  *W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów (dotyczy przewodów doktorskich otwartych od 25.11.2015 roku)

  Przez cykl prac rozumie się co najmniej 3 prace z IF, gdzie w dwóch doktorant jest pierwszym autorem, a sumaryczna wartość IF wynosi co najmniej 3,0 pkt. Wymagane jest by zaliczone do tej formy doktoratu prace zostały opublikowane po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych. Zalecane jest aby jedna z prac z IF była pracą poglądową podsumowującą aktualny stan wiedzy w danym obszarze nauk i obejmującą dokonania autora na tym polu. 

 

Postępowania o nadanie stopnia doktora wszczęte od dnia 01.10.2019 r.

Postępowanie o nadanie stopnia doktora przeprowadzane jest w oparciu o obowiązujące akty prawne, w szczególności:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, Poz. 1668) oraz Załącznika nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku),
 • uchwała nr 87/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • załącznik nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku Procedura postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu ustala rekomendowane kryteria stawiane kandydatom w postępowaniach o nadanie stopnia doktora:

 • warunkiem wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora jest autorstwo/współautorstwo w co najmniej dwóch publikacjach naukowych. Co najmniej jedna z tych publikacji powinna zostać opublikowana w czasopiśmie ze współczynnikiem Impact Factor i w przynajmniej jednej z nich kandydat powinien być pierwszym autorem.

 

Rozprawa doktorska może stanowić:

 • powiązany tematycznie cykl artykułów, na który składają się co najmniej trzy opublikowane prace (z sumarycznym wynikiem Impact Factor co najmniej 3 lub z sumarycznym wynikiem punktacji MNiSW 200 punktów). W co najmniej w dwóch z nich doktorant powinien być pierwszym autorem. Rozprawa doktorska w formie cyklu powinna zawierać krótki wstęp teoretyczny stanowiący przegląd aktualnej literatury związanej z prezentowanym tematem, 

          * w wypadku prac wieloautorskich, do każdej z prac cyklu należy złożyć oświadczenie zgodnie z par. 3. Pkt 2 i 3.
             Załącznika nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku.

         lub

 • monografia jednoautorska w formie manuskryptu.
Wielkość fontu
Kontrast